top of page
DIENSTENWET

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

 

Namens het kantoor en de advocaten van VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

 

GROEPERING VAN ADVOCATEN 

U vertrouwt uw dossier toe aan een van de advocaten van het kantoor VAN DEN BRANDEN, GROEPERING VAN ADVOCATEN.


DE GROEPERING VAN ADVOCATEN “VAN DEN BRANDEN” is gevestigd te 9100 SINT-NIKLAAS, Colmarstraat 2a en bestaat uit de volgende advocaten:

Mr. Guy Van den Branden

BVBA Advocatenkantoor Guy VAN DEN BRANDEN
ondernemingsnummer en BTW nummer  0475.707.004

 

e-mail: guy@vandenbrandenadvocaten.be

Kantoorrekening : IBAN BE04 2930 5725 6731, BIC GEBABEBB

Derdenrekening : IBAN BE11 2930 5746 2148, BIC GEBABEBB

Mr. Elke Goossens

ondernemingsnummer en BTW nummer 0851.915.168
 

e-mail: e.goossens@vandenbrandenadvocaten.be

Kantoorrekening : IBAN BE53 7350 4326 8553, BIC KREDBEBB

Derdenrekening : IBAN BE65 4013 0252 6244, BIC KREDBEBB

Mr. Marianne De Vleeschauwer

ondernemingsnummer en BTW nummer 0851.904.181
e-mail: marianne@devleeschauweradvocaten.be

Kantoorrekening : IBAN BE79 7512 0205 0333, BIC AXABBE22

Derdenrekening : IBAN BE82 7503 1430 0168, BIC AXABBE22

Elke advocaat van het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit, maar dit belet niet dat zij regelmatig in bepaalde dossiers samen werken voor de best mogelijke oplossing.
 

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat wordt verzekerd door AMLIN EUROPE NV via VANBREDA RISK & BENEFITS, Koning Albert II laan 9 te 1210 BRUSSEL,

 

Makelaar
VANBREDA RISK & BENEFITS NV

Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T 00 32 3 217 55 72 - F 00 32 3 236 16 80 - M 00 32 479 98 17 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be


Waarborg : 2.500.000,00 € per advocaat en per schadegeval.

Vrijstelling : 20% van het schadebedrag met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00.

Vrijstelling indien de oorzaak van een schadegeval te wijten is aan het overschrijden van de termijnen : 20% van het schadebedrag met een minimum van € 500,00 en een maximum van € 2.500,00.

Territorialiteit : artikel 9 van de polis : de waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door art. 8 gemaakte verduidelijkingen.

Er wordt dekking verleend voor activiteiten uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor.
Zijn uitgesloten uit de dekking :

  • de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada

  • de activiteiten gedaan vanuit een buitenlands kantoor, gezien deze vallen onder de dekking van de buitenlandse verzekeraar.

De dienstverlening


U kan bij het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN terecht voor onder meer volgende diensten:

  • bijstand bij verzoeningspogingen en onderhandelingen

  • juridisch advies

  • bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken over gans België, en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten. 

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard van de te leveren prestaties. Na een verkennend gesprek kunnen cliënten op eenvoudig verzoek een eerste kostenraming door de behandelende advocaat krijgen.
De richtlijnen voor samenwerking met het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN kunnen op de website worden teruggevonden.

De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.


Voor informatie of klachten

Voor bijkomende informatie of voor eventuele  klachten :

POST : Colmarstraat 2a te 9100 SINT-NIKLAAS
FAX : 03/760.17.65
TELEFOON : 03/760.17.60 
EMAIL : guy@vandenbrandenadvocaten.be

 

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Geen van de advocaten van het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.


 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Alle advocaten van het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN zijn voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de 'Arbitrageregels ereloonbetwistingen van de balie DENDERMONDE.


Bijkomende informatie over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kan verkregen worden op de website www.baliedendermonde.be

Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaten van dit kantoor informeren de cliënt stipt over de uitvoering van hun opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens1gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid en meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft zijn recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.5

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand een cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met een nog eens twee (2) maanden worden verlengd.6

 

Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het(de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 

 

1 Persoongegevens dienen bergrepen te worden in de zin van art. 4.1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon;

 

2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverstrekking.

3 Conform artikel 9,1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

 

Conform artikel 4,2) van Algemene verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitvoerend via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

6 Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bottom of page