Incasso

De advocaat is het best geplaatst om het snelst en het meest kordaat uw invorderingen op te volgen. Enkel een advocaat kan alle aspecten van uw invordering uitvoeren: aanmanen, zo nodig bewarend beslag leggen, dagvaarden en vonnis bekomen, en dit vonnis gedwongen uitvoeren. Ook de aanwending van gebeurlijke voorrechten en zekerheden behoort tot onze specialisatie.

 

 

Door de optimalisatie van de verkoop- en factuurvoorwaarden, wordt er naar gestreefd om alle invorderingskosten, inclusief uw advocaatkosten, te recupereren op de debiteur, zodat u als cliënt de in te vorderen hoofdsommen meestal netto ontvangt.

Sinds juli 2016 is er een nieuwe invorderingsprocedure van kracht geworden voor niet-betaalde en niet-betwiste facturen tussen handelaars. 

In het oude systeem moest dan worden gedagvaard, vonnis bekomen en nadien moest via gerechtsdeurwaarder geprobeerd worden dat vonnis gedwongen uit te voeren. 

Met de bedoeling de Rechtbanken te ontlasten is nu een systeem uitgewerkt waarbij op initiatief van een advocaat de gerechtsdeurwaarder ineens tot gedwongen uitvoering kan overgaan zonder dat eerst vonnis moet worden bekomen. 

Hieronder vindt U een schema waarin de werkwijze van de nieuwe invorderingsprocedure wordt uitgelegd. 

De nieuwe Wet is alleen van toepassing op niet-betwiste facturen tussen handelaars en de Wet voorziet dat een advocaat als eerste rechter in het dossier moet beoordelen of de wettelijke voorwaarden zijn voldaan en de gerechtsdeurwaarder moet in werking stellen. 

Normalerwijze zou het resultaat van de nieuwe wetgeving moeten zijn dat sneller en goedkoper resultaat kan worden gehaald. 

Om een procedure op te starten zijn volgende documenten noodzakelijk : 

  • de in te vorderen facturen 
  • de factuurvoorwaarden 
  • de reeds verstuurde schriftelijke aanmaningen 
  • als dit niet blijkt uit de factuur, ook omschrijving van de verkoop of de dienst waarop de factuur betrekking had 

De gerechtsdeurwaarder zal een voorschot vragen ter dekking van de invorderingskosten, maar die kosten kunnen volledig op de debiteur worden gerecupereerd. 

Het ereloon van de advocaat wordt volledig voldaan met de 10% schadebeding en intresten die maximaal als toeslag mag worden gevorderd en die dus ook door de debiteur moeten worden betaald. 

Enkel indien in de loop van de procedure de debiteur onvermogend blijkt of failliet gaat, kunnen de gerechtsdeurwaarderskosten niet worden gerecupereerd. De kosten van Uw advocaat blijven in dat geval beperkt tot een forfaitaire dossierkost van 100,00 € meer BTW. 

Indien U beroep wenst te doen op deze nieuwe invorderingsprocedure, kunt U altijd contact opnemen met ons kantoor. Ook wanneer U als schuldenaar wordt aangesproken door een gerechtsdeurwaarder in het kader van die nieuwe Wet, kunt U uiteraard op onze diensten beroep doen. 

Incasso

VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

Colmarstraat 2 A
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 17 60
Fax 03 760 17 65
E-mail guy@vandenbrandenadvocaten.be