DIENSTENWET


 

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

 


Namens het kantoor en de advocaten van VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

GROEPERING VAN ADVOCATEN

U vertrouwt uw dossier toe aan een van de advocaten van het kantoor VAN DEN BRANDEN, GROEPERING VAN ADVOCATEN.


DE GROEPERING VAN ADVOCATEN “VAN DEN BRANDEN” is gevestigd te 9100 SINT-NIKLAAS, Colmarstraat 2a en bestaat uit de volgende advocaten:

Mr. Guy VAN DEN BRANDEN:

BVBA Advocatenkantoor Guy VAN DEN BRANDEN
ondernemingsnummer en BTW nummer  0475.707.004
e-mail: guy@vandenbrandenadvocaten.be

Kantoorrekening : IBAN BE04 2930 5725 6731, BIC GEBABEBB

Derdenrekening : IBAN BE11 2930 5746 2148, BIC GEBABEBB


 

Mr. Marianne DE VLEESCHAUWER
ondernemingsnummer en BTW nummer 0851.904.181
e-mail: marianne@devleeschauweradvocaten.be

Kantoorrekening : IBAN BE79 7512 0205 0333, BIC AXABBE22

Derdenrekening : IBAN BE82 7503 1430 0168, BIC AXABBE22

 

Mr. Elke GOOSSENS 
ondernemingsnummer en BTW nummer 0851.915.168
e- mail : e.goossens@vandenbrandenadvocaten.be

Kantoorrekening : IBAN BE53 7350 4326 8553, BIC KREDBEBB

Derdenrekening : IBAN BE65 4013 0252 6244, BIC KREDBEBB
 


Mr. Kimberly DESCHEPPER
ondernemingsnummer en BTW nummer 0537.803.929
e-mail : adv.k.deschepper@telenet.be

Kantoorrekening : IBAN BE18 6301 9137 1965 BIC BBRUBEBB
Derdenrekening : IBAN BE02 6301 9517 1840 BIC BBRUBEBB


Elke advocaat van het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit, maar dit belet niet dat zij regelmatig in bepaalde dossiers samen werken voor de best mogelijke oplossing.

 

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat wordt verzekerd door AMLIN EUROPE NV via VANBREDA RISK & BENEFITS, Koning Albert II laan 9 te 1210 BRUSSEL,

Makelaar
VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T 00 32 3 217 55 72 - F 00 32 3 236 16 80 - M 00 32 479 98 17 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be


Waarborg : 2.500.000,00 € per advocaat en per schadegeval.

Vrijstelling : 20% van het schadebedrag met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00.

Vrijstelling indien de oorzaak van een schadegeval te wijten is aan het overschrijden van de termijnen : 20% van het schadebedrag met een minimum van € 500,00 en een maximum van € 2.500,00.

Territorialiteit : artikel 9 van de polis : de waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door art. 8 gemaakte verduidelijkingen.

Er wordt dekking verleend voor activiteiten uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor.
Zijn uitgesloten uit de dekking :

  • de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada

  • de activiteiten gedaan vanuit een buitenlands kantoor, gezien deze vallen onder de dekking van de buitenlandse verzekeraar.


 

De dienstverlening


U kan bij het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN terecht voor onder meer volgende diensten:

  • bijstand bij verzoeningspogingen en onderhandelingen

  • juridisch advies

  • bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken over gans België, en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten. 

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard van de te leveren prestaties. Na een verkennend gesprek kunnen cliënten op eenvoudig verzoek een eerste kostenraming door de behandelende advocaat krijgen.
De richtlijnen voor samenwerking met het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN kunnen op de website worden teruggevonden.

De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.


Voor informatie of klachten

Voor bijkomende informatie of voor eventuele  klachten :

POST : Colmarstraat 2a te 9100 SINT-NIKLAAS
FAX : 03/760.17.65
TELEFOON : 03/760.17.60 
EMAIL : guy@vandenbrandenadvocaten.be

 

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Geen van de advocaten van het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.


 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Alle advocaten van het kantoor VAN DEN BRANDEN GROEPERING VAN ADVOCATEN zijn voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de 'Arbitrageregels ereloonbetwistingen van de balie DENDERMONDE.


Bijkomende informatie over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kan verkregen worden op de website www.baliedendermonde.be

 

VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

Colmarstraat 2 A
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 17 60
Fax 03 760 17 65
E-mail guy@vandenbrandenadvocaten.be