BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING reeds ingevoerd en op komst: VRAAG TIJDIG RAAD

 

01.01.2018 : Nieuwe pandwet in werking

Deze nieuwe wet was intussen al meer dan drie jaar oud, maar is nu in werking getreden.

Er zijn belangrijke nieuwe regels inzake pand, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

01.05.2018: Nieuw faillissements- en insolventierecht binnen het Wetboek economisch recht.

Veel ruimer toepassingsgebied: ook vrije beroepers, VZW’s en maatschap kunnen failliet verklaard worden.

Faillissementsdossier is nu volledig digitaal: www.regsol.be

Wijziging van de samenstelling van de activa van het faillissement: wat de gefailleerde verwerft of erft na faling maar voor de sluiting ervan, valt niet meer in het actief.

Verschoonbaarheid na faling wordt vervangen door kwijtschelding van schulden.

Wijziging inzake aansprakelijkheid van bestuurders.

 

18.06.2018: Wet appartementsrecht aangepast.

De regels inzake statuten, algemene vergadering, syndicus en procedures werden aangepast.

 

01.09.2018 : Nieuw erfrecht van kracht

Beschikbaar deel (dat kan geschonken worden) wordt 50% ongeacht het aantal kinderen.

Erfovereenkomsten worden mogelijk.

Inbreng voortaan altijd in waarde en niet meer in natura, zowel voor roerend als onroerend vermogen.

Nieuw evenwicht tussen het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, de kinderen en de overige bloedverwanten.

Deze wet is zeer belangrijk voor wie aan SUCCESSIEPLANNING wil doen.

 

01.09.2018: Nieuw huwelijksvermogensrecht ingevoerd.

De regels van het wettelijk stelsel werden verfijnd, en het stelsel van scheiding van goederen kreeg een betere wettelijke omkadering.

 

01.09.2018: Bevoegdheid Vrederechter opgetrokken tot € 5.000,00

Voor vorderingen tussen particulieren is de Vrederechter nu bevoegd tot € 5.000,00. (i.p.v. vroeger € 2.500,00)

Wanneer de inzet lager is dan € 2.000,00 is géén hoger beroep meer mogelijk.

Voor vorderingen tussen handelaars blijft de Rechtbank van Koophandel bevoegd, ongeacht de Ondernemingsrechtbank.

 

01.11.2018: Nieuw ondernemingsrecht in werking

Het handelsrecht wordt ondernemingsrecht, en de Rechtbank van Koophandel wordt de Ondernemingsrechtbank.

Het ondernemingsrecht wordt van toepassing op iedereen met economische activiteit, en dus ook vrije beroepers, zaakvoerders, bestuurders, VZW’s, maatschappen enz.

Het ondernemingsbewijsrecht, de inschrijvingsplicht in de KBO en de boekhoudplicht wordt uitgebreid.

Voor het eerst zijn er expliciete regels voor het optreden in rechte van feitelijke verenigingen.

Het verschil tussen een commerciële maatschap en een burgerlijke maatschap wordt opgeheven. Elke maatschap behoeft een KBO-nummer, wordt boekhoudplichtig, en valt onder het ondernemingsrecht.

 

01.11.2018: UBO-register online en verplicht (via MyMinFin)

Vennootschappen, VZW’s en stichtingen zijn verplicht om tegen uiterlijk 31.03.2019 opgave te doen van naam, voornaam, geboortedatum, adres en RR-nummer van de natuurlijke personen die deze entiteiten rechtstreeks in handen hebben of controleren voor meer dan 25%.

 

Verwacht in 2019: Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen

Één nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen is zo goed als klaar.

Behoud van slechts vier vennootschapsvormen: de maatschap, de BV (vervangt de BVBA), de CVBA en de NV.

De invoering van de kapitaaloze BV en de gevolgen ervan.

VZW en stichting worden ondernemingen.

Diverse aanpassingen om het vennootschapsrecht flexibeler te maken.

 

Verwacht in 2019: Invoeging boek 8 “BEWIJS” in het Burgerlijk Wetboek

Dit voorontwerp van een uitgeschreven bewijsrecht is gestemd, en wordt wellicht in 2019 van kracht.

VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

Colmarstraat 2 A
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 17 60
Fax 03 760 17 65
E-mail guy@vandenbrandenadvocaten.be